Alumoklyuchevskite


Alumoklyuchevskite from Novy Tolbachik, Kamchatka.
[photo / collection: Thomas Witzke]