Szaibelyite


Fibrious white Szaibelyite from Snezhnoye, Polar Yakutia.
[photo/collection: Maurice de Graaf]