Mys Tury


The beach at Mys Tury at the white sea.
[photo: Sebastian Staude]