Nepheline


Nepheline from Vizhnevogorsk, Yuzhnyi Ural
[photo/collection: Maurice de Graaf]