Paravinogradovite


Lath like crystals of Paravinogradovite from the Svintsovy ruchei, Kukisvumchorr, Khibiny
[photo/collection: Pavel Kartashev]